Polityka prywatności


INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ
z
RECO sp. z o.o. w Niemodlinie
Dane administratora
Administratorem danych osobowych jest:
RECO z. o. o.
ul. Korfantego 44
49-100 Niemodlin
www.reco.pl
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Magdalena Ryłko, firma@reco2.pl

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe osoby fizycznej zawierającej umowę cywilnoprawną z Administratorem (dalej zwanej Kontrahentem) przetwarzane są w celu realizacji umowy cywilnoprawnej, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze albo gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią - na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe Kontrahentów mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. organom administracji publicznej oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy cywilnoprawnej z Administratorem np. podmiotom za pomocą których Administrator wykonuje swoje zobowiązanie, dostawcom usług (np. technicznych, organizacyjnych, teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe Kontrahentów przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb rachunkowych i podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy.

Prawa przysługujące Kontrahentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Kontrahentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych jeżeli
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
​ 
Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Kontrahentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe Kontrahentów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.